หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  แผนพัฒนา อบจ.  
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับอำเภอและระดับจังหวัด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)  
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
   

  แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)    
  แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)    
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)    
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)    
  แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑    
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม ครั้งที่ ๑    
   

  ข้อบัญญัติงบประมาณ 61    
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 60    
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 59    
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 58    
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 57    
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 56    
   

   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อวะกัฟแกนของการพัฒนา "อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ" เพื่อเผยแพร่ความเมตตาแก่สากลโลก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างดำเนินงานจัดพิธีเปิด เวที และสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างจัดสถานที่ เวที ระบบวงจรปิดและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างเหมาติดตั้งเต้นท์สำหรับการดำเนินการ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างเหมาจัดเตรียมเก้าอี้เพื่อดำเนินการ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘    
   
   
  นางอาซีซะห์ ว่องไว  
  ผู้อำนวยการ
กองแผนและงบประมาณ
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533