หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  แผนพัฒนา อบจ.  
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  แผนการดำเนินงาน  
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
[ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 11:24:04 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
[ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 11:23:07 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:59:21 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 13:11:41 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับอำเภอและระดับจังหวัด
[ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16:05:15 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
[ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15:26:59 ]
 
   

  แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
[ 29 กันยายน 2560 เวลา 14:22:50 ]
 
  แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)
[ 29 กันยายน 2560 เวลา 14:21:26 ]
 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
[ 22 กันยายน 2560 เวลา 15:34:04 ]
 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)
[ 22 กันยายน 2560 เวลา 15:32:12 ]
 
  แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10:25:41 ]
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม ครั้งที่ ๑
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10:18:03 ]
 
   

  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:10:52 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:31:14 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:30:50 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:30:36 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:29:18 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:28:49 ]
 
   

  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:36:59 ]
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:50:49 ]
 
   

  ข้อบัญญัติงบประมาณ 61
[ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 16:18:43 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 60
[ 28 กันยายน 2559 เวลา 15:27:54 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 59
[ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 13:43:05 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 58
[ 08 มกราคม 2558 เวลา 14:29:05 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 57
[ 05 มิถุนายน 2557 เวลา 15:49:10 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 56
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 11:40:40 ]
 
   

   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อวะกัฟแกนของการพัฒนา "อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ" เพื่อเผยแพร่ความเมตตาแก่สากลโลก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16:14:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างดำเนินงานจัดพิธีเปิด เวที และสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16:13:24 ]
 
  โครงการตาดีกาสัมพันธ์ระดับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาหารกล่อง)
[ 05 กันยายน 2559 เวลา 11:40:11 ]
 
  โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ วะกัฟแกนของการพัฒนา
[ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16:58:27 ]
 
  โครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (จ้างดำเนินงานในพิธีเปิดงาน เวทีเปิดงานและสถานที่บริเวณงาน)
[ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 16:49:37 ]
 
  โครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (ค่าอาหารกล่อง)
[ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 16:45:32 ]
 
   
   
  นางอาซีซะห์ ว่องไว  
  ผู้อำนวยการ
กองแผนและงบประมาณ
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533